Technical Reports

 1. Rethinking Localization Map: Towards Accurate Object Perception with Self-Enhancement Maps
  Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang, Fei Wu [arxiv]
  Note: Propose new evalutation metrics for weakly supervised object localization.
 2. A PyTorch Semantic Segmentation Toolbox
  Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Wenyu Liu [PDF] [CODE]
  Note: We provide PyTorch implementations for DeeplabV3 and PSPNet. The advantages: 1) integrate Syn BN; 2) take less time and computational resources for training; 3) achieve better performance.

Selected Journal Articles

 1. Scalable Video Object Segmentation with Identification Mechanism
  Zongxin Yang, Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Wenguan Wang, Xiaohan Wang, Yi Yang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2024
 2. Understanding and Accelerating Neural Architecture Search with Training-Free and Theory-Grounded Metrics
  Wuyang Chen, Xinyu Gong, Junru Wu, Yunchao Wei, Humphrey Shi, Zhicheng Yan, Yi Yang, Zhangyang Wang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023
 3. Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval
  Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Yaowei Wang, Minlong Lu, Xiaochun Cao, Xiaodan Liang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023
 4. Temporal Pixel-level Semantic Understanding through the VSPW Dataset
  Jiaxu Miao, Yunchao Wei , Xiaohan Wang, Yi Yang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023
 5. Credible Dual-Expert Learning for Weakly Supervised Semantic Segmentation
  Bingfeng Zhang, Jimin Xiao, Yunchao Wei, Yao Zhao
  International Journal of Computer Vision (IJCV), 2023
 6. Interactive Object Segmentation with Inside-Outside Guidance
  Shiyin Zhang, Shikui Wei, Jun Hao Liew, Kunyang Han, Yao Zhao,Yunchao Wei
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023 [PDF] [Code] [Youtube][Bilibili]
 7. Online Attention Accumulation for Weakly Supervised Semantic Segmentation
  Peng-Tao Jiang, Ling-Hao Han, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Yunchao Wei.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [CODE]
 8. Collaborative Video Object Segmentation by Multi-Scale Foreground-Background Integration.
  Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [CODE]
 9. Affinity Attention Graph Neural Network for Weakly Supervised Semantic Segmentation.
  Bingfeng Zhang, Jimin Xiao, Jianbo Jiao, Yunchao Wei, Yao Zhao.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [CODE]
 10. Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation.
  Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [CODE]
 11. AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks.
  Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [CODE]
 12. Self-Correction for Human Parsing
  Peike Li, Yunqiu Xu, Yunchao Wei, Yi Yang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 [arxiv][CODE]
  Note: Our latest progress on human parsing won the 1st place of the 3rd LIP Challenge in CVPR 2019.
 13. Contrastive Adaptation Network for Single- and Multi-Source Domain Adaptation.
  Guoliang Kang, Lu Jiang, Yunchao Wei, Yi Yang, Alexander G. Hauptmann.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020 [CODE]
 14. CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation.
  Zilong Huang, Xinggang Wang, Yunchao Wei, Lichao Huang, Humphrey Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020 [CODE]
 15. Proposal-free network for instance-level object segmentation.
  Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Liang Lin, Shuicheng Yan.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018
 16. STC: A Simple to Complex Framework for Weakly-supervised Semantic Segmentation.
  Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Yunpeng Chen, Xiaohui Shen, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng, Yao Zhao, Shuicheng Yan.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2017
 17. HCP: A Flexible CNN Framework for Multi-label Image Classification.
  Yunchao Wei, Wei Xia, Min Lin, Junshi Huang, Bingbing Ni, Jian Dong, Yao Zhao, Shuicheng Yan.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2016
 18. Learning to Segment Human by Watching YouTube.
  Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Yunpeng Chen, Xiaohui Shen, Liang Lin, Shuicheng Yan.
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2016

Conference Proceedings

2024

 1. DreamLCM: Towards High Quality Text-to-3D Generation Via Latent Consistency Model
  Yiming Zhong, Xiaolin Zhang, Yao Zhao, Yunchao Wei
  ACM Multimedia (MM), 2024
 2. One-shot In-context Part Segmentation
  Zhenqi Dai, Ting Liu, Xingxing Zhang, Yunchao Wei, Yanning Zhang
  ACM Multimedia (MM), 2024
 3. Segment Anything with Precise Interaction
  Liu Mengzhen, Mengyu Wang, Henghui Ding, Yilong Xu, Yao Zhao, Yunchao Wei
  ACM Multimedia (MM), 2024
 4. Collaborative Vision-Text Representation Optimizing for Open-Vocabulary Segmentation
  Siyu Jiao, Hongguang Zhu, Jiannan Huang, Yao Zhao, Yunchao Wei, Humphrey Shi
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024
 5. Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression
  Yuxi Liu, Wenhan Yang, Huihui Bai, Yunchao Wei, Yao Zhao
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024
 6. Diffusion for Natural Image Matting
  Yihan Hu, Yiheng Lin, Wei Wang, Yao Zhao, Yunchao Wei, Humphrey Shi
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024
 7. Region-Native Visual Tokenization
  Mengyu Wang, Yuyao Huang, Henghui Ding, Xinlong Wang, Tiejun Huang, Yao Zhao, Yunchao Wei, Shuicheng Yan
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2024
 8. Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data
  Yanda Li, Chi Zhang, Gang Yu, Wanqi Yang, Zhibin Wang, Bin Fu, Guosheng Lin, Chunhua Shen, Ling Chen, Yunchao Wei
  Association for Computational Linguistics Findings (ACL), 2024
 9. Transferable and Principled Efficiency for Open-Vocabulary Segmentation
  Jingxuan Xu, Wuyang Chen, Yao Zhao, Yunchao Wei
  IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2024
 10. Rethinking the Up-Sampling Operations in CNN-based Generative Network for Generalizable Deepfake Detection
  Chuangchuang Tan, Huan Liu, Yao Zhao, Shikui Wei, Guanghua Gu, Ping Liu, Yunchao Wei
  IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2024
 11. PixelLM: Pixel Reasoning with Large Multimodal Model
  Zhongwei Ren, Zhicheng Huang, Yunchao Wei, Yao Zhao, Dongmei Fu, Jiashi Feng, Xiaojie Jin
  IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2024
 12. Frozen CLIP: A Strong Backbone for Weakly Supervised Semantic Segmentation
  Bingfeng Zhang, Siyue Yu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Jimin Xiao
  IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2024
 13. Forgery-aware Adaptive Transformer for Generalizable Synthetic Image Detection
  Huan Liu, Zichang Tan, Chuangchuang Tan, Yunchao Wei, Jingdong Wang, Yao Zhao
  IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR), 2024
 14. Continuous Adaptation for Interactive Segmentation Using Teacher-Student Architecture
  Barsegh Atanyan, Levon Khachatryan, Shant Navasardyan, Yunchao Wei, Humphrey Shi
  Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2024
 15. Disentangled Pre-Training for Image Matting
  Yanda Li, Zilong Huang, Gang Yu, Ling Chen, Yunchao Wei, Jianbo Jiao
  Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2024
 16. VMFormer: End-to-End Video Matting With Transformer
  Jiachen Li, Vidit Goel, Marianna Ohanyan, Shant Navasardyan, Yunchao Wei, Humphrey Shi
  Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2024
 17. Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning
  Chuangchuang Tan, Yao Zhao, Shikui Wei, Guanghua Gu, Ping Liu, Yunchao Wei
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024

2023

 1. SegRefiner: Towards Model-Agnostic Segmentation Refinement with Discrete Diffusion Process
  Mengyu Wang, Henghui Ding, Jun Hao Liew, Jiajun Liu, Yao Zhao, Yunchao Wei
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023
 2. Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation
  Siyu Jiao, Yunchao Wei, Yaowei Wang, Yao Zhao, Humphrey Shi
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023
 3. RIO: A Benchmark for Reasoning Intention-Oriented Objects in Open Environments
  Mengxue Qu, Yu Wu, Wu Liu, Xiaodan Liang, Jingkuan Song, Yao Zhao, Yunchao Wei
  Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track (NeurIPS), 2023
 4. CLE Diffusion: Controllable Light Enhancement Diffusion Model
  Yuyang Yin, Dejia Xu, Chuangchuang Tan, Ping Liu, Yao Zhao, Yunchao Wei
  ACM Multimedia (MM), 2023
 5. Single-stage Multi-human Parsing via Point Sets and Center-based Offsets
  Jiaming Chu, Lei Jin, Xiaojin Fan, Yinglei Teng, Yunchao Wei , Yuqiang Fang, Junliang Xing, Jian Zhao
  ACM Multimedia (MM), 2023
 6. Global Knowledge Calibration for Fast Open-Vocabulary Segmentation
  Kunyang Han, Yong Liu, Jun Hao Liew, Henghui Ding, Jiajun Liu, Yitong Wang, Yansong Tang, Yujiu Yang, Jiashi Feng, Yao Zhao, Yunchao Wei
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
 7. CoinSeg: Contrast Inter- and Intra- Class Representations for Incremental Segmentation
  Zekang Zhang, Guangyu Gao, Jianbo Jiao, Chi Harold Liu, Yunchao Wei
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
 8. SLCA: Slow Learner with Classifier Alignment for Continual Learning on a Pre-trained Model
  Gengwei Zhang, Liyuan Wang, Guoliang Kang, Ling Chen, Yunchao Wei
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
 9. CTP: Towards Vision-Language Continual Pretraining via Compatible Momentum Contrast and Topology Preservation
  Hongguang Zhu, Xiandan Liang, Chunjie Zhang, Yao Zhao, Yunchao Wei
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
 10. Locating Noise is Halfway Denoising for Semi-Supervised Segmentation
  Yan Fang, Feng Zhu, Bowen Cheng, Luoqi Liu, Yao Zhao, Yunchao Wei
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023
 11. Adversarially Masking Synthetic to Mimic Real: Adaptive Noise Injection for Point Cloud Segmentation Adaptation
  Guangrui Li, Guoliang Kang, Xiaohan Wang, Yunchao Wei, Yi Yang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
 12. Progressive Semantic-Visual Mutual Adaption for Generalized Zero-Shot Learning
  Man Liu, Feng Li, Chunjie Zhang, Yunchao Wei, Huihui Bai, Yao Zhao
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
 13. Learning to Segment Every Referring Object Point by Point
  Mengxue Qu, Yu Wu, Yunchao Wei, Wu Liu, Xiaodan Liang, Yao Zhao
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
 14. Learning on Gradients: Generalized Artifacts Representation for GAN-Generated Images Detection
  Chuangchuang Tan, Yao Zhao, Shikui Wei, Guanghua Gu, Yunchao Wei
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
 15. Progressive Neighborhood Aggregation for Semantic Segmentation Refinement
  Ting Liu, Yunchao Wei, Yanning Zhang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023

2022

 1. Mask Matching Transformer for Few-Shot Segmentation
  Siyu Jiao, Gengwei Zhang, Shant Navasardyan, Ling Chen, Yao Zhao, Yunchao Wei, Humphrey Shi
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 [CODE] [中文简介]
 2. Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
  Zekang Zhang, Guangyu Gao, Zhiyuan Fang, Jianbo Jiao, Yunchao Wei
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 [CODE] [中文简介]
 3. SiRi: A Simple Selective Retraining Mechanism for Transformer-based Visual Grounding
  Mengxue Qu, Yu Wu, Wu Liu, Qiqi Gong, Xiaodan Liang, Olga Russakovsky, Yao Zhao, Yunchao Wei
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022 [CODE][PDF]
 4. Instance As Identity: A Generic Online Paradigm for Video Instance Segmentation
  Feng Zhu, Zongxin Yang, Xin Yu, Yi Yang, Yunchao Wei
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022 [CODE][PDF]
 5. Slim Scissors: Segmenting Thin Object from Synthetic Background
  Kunyang Han, Jun Hao Liew, Jiashi Feng, Huawei Tian, Yao Zhao, Yunchao Wei
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022 [Project]
 6. Large-Scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark.
  Jiaxu Miao, Xiaohan Wang, Yu Wu, Wei Li, Xu Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 [Project]
 7. M5Product: Self-Harmonized Contrastive Learning for E-Commercial Multi-Modal Pretraining.
  Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Yunchao Wei, Michael C. Kampffmeyer, Xiaoyong Wei, Minlong Lu, Yaowei Wang, Xiaodan Liang.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 [Project]
 8. L2G: A Simple Local-to-Global Knowledge Transfer Framework for Weakly Supervised Semantic Segmentation.
  Peng-Tao Jiang, Yuqi Yang, Qibin Hou, Yunchao Wei.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 [CODE]

2021

 1. Few-Shot Segmentation via Cycle-Consistent Transformer.
  Gengwei Zhang, Guoliang Kang, Yi Yang, Yunchao Wei.
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021 [CODE]
 2. Associating Objects with Transformers for Video Object Segmentation.
  Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang.
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021 [CODE]
 3. AINet: Association Implantation for Superpixel Segmentation.
  Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang.
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021 [CODE]
 4. Towards Complete Scene and Regular Shape for Distortion Rectification by Curve-Aware Extrapolation.
  Kang Liao, Chunyu Lin, Yunchao Wei, Feng Li, Shangrong Yang, Yao Zhao.
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
 5. Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining.
  Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang.
  International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021 [CODE]
 6. VSPW: A Large-scale Dataset for Video Scene Parsing in the Wild.
  Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Yu Wu, Chen Liang, Guangrui Li, Yi Yang.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 [CODE]
 7. Domain Consensus Clustering for Universal Domain Adaptation.
  Guangrui Li, Guoliang Kang, Yi Zhu, Yunchao Wei, Yi Yang.
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 [CODE]

2020

 1. Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation
  Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Yueting Zhuang, Alexander G. Hauptmann
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 (oral) [CODE]
 2. Consistent Structural Relation Learning for Generalized Zero-Shot Segmentation
  Peike Li, Yunchao Wei, Yi Yang
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020 (spotlight)
 3. Meta Parsing Networks: Towards Generalized Few-shot Scene Parsing with Adaptive Metric Learning
  Peike Li, Yunchao Wei, Yi Yang
  ACM Multimedia (MM), 2020 (oral)
 4. University-1652: A Molti-view Molti-source Benchmark for Drone-based Geo-localization
  Zhedong Zheng, Yunchao Wei, Yi Yang
  ACM Multimedia (MM), 2020 [arxiv][Project]
  Note: We annotate 1652 buildings in 72 universities around the world.
 5. Collaborative Video Object Segmentation by Foreground-Background Integration
  Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 (spotlight) [arxiv][Code] [Youtube][Bilibili]
  Note: Achieve the state of the art performance on DAVIS 2016, 2017 and Youtube-VOS.
 6. Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization
  Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
 7. Content-Consistent Matching for Domain Adaptive Semantic Segmentation
  Guangrui Li, Guoliang Kang, Wu Liu, Yunchao Wei, Yi Yang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
 8. Interactive Object Segmentation with Inside-Outside Guidance
  Shiyin Zhang, Jun Hao Liew, Yunchao Wei, Shikui Wei, Yao Zhao
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 (oral) [PDF] [Code] [Youtube][Bilibili]
 9. Memory Aggregation Networks for Efficient Interactive Video Object Segmentation
  Jiaxu Miao, Yunchao Wei, Yi Yang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 [PDF][Code]
 10. Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension
  Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 [PDF]
 11. Differential Treatment for Stuff and Things: A Simple Unsupervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation
  Zhonghao Wang, Mo Yu, Yunchao Wei, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Wen-Mei Hwu, Thomas S. Huang, Honghui Shi
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 [PDF]
 12. Agricolture-Vision: A Large Aerial Image Database for Agricoltural Pattern Analysis
  Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Hrant Khachatrian, Hovnatan Karapetyan, Ivan Dozier, Greg Rose, David Wilson, Adrian Tudor, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 [arxiv][Project][News]
 13. Reliability Does Matter: An End-to-End Weakly Supervised Semantic Segmentation Approach
  Bingfeng Zhang, Jinmin Xiao, Yunchao Wei, Mingjie Sun, Kaizhu Huang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020 [arxiv]

2019

 1. SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing
  Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019 [PDF]
 2. Integral Object Mining via Online Attention Accumolation
  Peng-Tao Jiang, Qibin Hou, Yang Cao, Ming-Ming Cheng, Yunchao Wei, Hong-Kai Xiong
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019 [Project]
 3. CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation
  Zilong Huang, Xinggang Wang, Lichao Huang, Chang Huang, Yunchao Wei, Wenyu Liu
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019 [arxiv] [CODE]
 4. Self-similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-identification
  Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Thomas Huang
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019 (oral) [arxiv] [CODE]
 5. Boundary Perception Guidance: A Scribble-Supervised Semantic Segmentation Approach
  Bin Wang, Guojun Qi, Sheng Tang, Tianzhu Zhang, Yunchao Wei, Linghui Li, Yongdong Zhang
  International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019
 6. Geometry-Aware Distillation for Indoor Semantic Segmentation
  Jianbo Jiao, Yunchao Wei, Zequn Jie, Honghui Shi, Rynson W.H. Lau, Thomas S. Huang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
 7. Low-Rank Tensor Completion With a New Tensor Nuclear Norm Induced by Invertible Linear Transforms
  Canyi Lu, Xi Peng, Yunchao Wei
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
 8. Devil in the Details: Towards Accurate Single and Moltiple Human Parsing
  Tao Ruan, Ting Liu, Zilong Huang, Yunchao Wei, Shikui Wei, Yao Zhao, Thomas Huang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 (oral) [arxiv] [CODE]
  Note: This work achieves the 1st places on all human paring tracks in the 2nd LIP Challenge
 9. Weakly Supervised Scene Parsing with Point-based Distance Metric Learning
  Rui Qian, Yunchao Wei, Honghui Shi, Jiachen Li, Jiaying Liu, Thomas Huang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 [arxiv]
 10. STA: Spatial-Temporal Attention for Large-Scale Video-based Person Re-Identification
  Yang Fu, Xiaoyang Wang, Yunchao Wei, Thomas Huang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 [arxiv]
 11. Horizontal Pyramid Matching for Person Re-identification
  Yang Fu, Yunchao Wei, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Gao Huang, Xinchao Wang, Zhiqiang Yao, Thomas Huang
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019 [PDF]

2018

 1. Self-Erasing Network for Integral Object Attention
  Qibin Hou, Peng-Tao Jiang, Yunchao Wei, Ming-Ming Cheng
  Neural Information Processing Systems (NIPS), 2018 [PDF] [Project]
 2. TS2C: Tight Box Mining with Surrounding Segmentation Context for Weakly Supervised Object Detection
  Yunchao Wei, Zhiqiang Shen, Bowen Cheng, Honghui Shi, Jinjun Xiong, Jiashi Feng, Thomas Huang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018 [PDF]
 3. Self-produced Guidance for Weakly-supervised Object Localization
  Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Guoliang Kang, Yi Yang, Thomas Huang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018 [PDF] [CODE]
 4. Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN
  Bowen Cheng, Yunchao Wei, Honghui Shi, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Thomas Huang
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018 [PDF]
 5. Revisiting Dilated Convolution: A Simple Approach for Weakly- and Semi- Supervised Semantic Segmentation
  Yunchao Wei, Huaxin Xiao, Honghui Shi, Zequn Jie, Jiashi Feng, Thomas Huang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 (spotlight) [PDF] [Project] [Prototxt]
 6. Adversarial Complementary Learning for Weakly Supervised Object Localization
  Xiaolin Zhang, *Yunchao Wei, Jiashi Feng, Yi Yang, Thomas Huang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 [PDF] [CODE]
 7. Left-Right Comparative Recurrent Model for Stereo Matching
  Zequn Jie, Pengfei Wang, Yonggen Ling, Bo Zhao, Yunchao Wei, Jiashi Feng, Wei Liu
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 (oral) [PDF]
 8. Transferable Semi-supervised Semantic Segmentation
  Huaxin Xiao, Yunchao Wei, Yu Liu, Maojun Zhang, Jiashi Feng
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018 [PDF]

2017

 1. Regional Interactive Image Segmentation Networks
  Jun Hao Liew, Yunchao Wei, Wei Xiong, Sim-Heng Ong, Jiashi Feng
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
 2. Magic-wall: Visualizing Room Decoration
  Ting Liu, Yunchao Wei, Yao Zhao, Si Liu, Shikui Wei
  ACM Moltimedia (MM), 2017 (oral)
 3. Deep Attribute-preserving Metric Learning for Natural Language Object Retrieval
  Jianan Li, Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Fang Zhao, Tingfa Xu, Jiashi Feng
  ACM Moltimedia (MM), 2017
 4. Object Region Mining with Adversarial Erasing: A Simple Classification to Semantic Segmentation Approach
  Yunchao Wei, Jiashi Feng, Xiaodan Liang, Ming-Ming Cheng, Yao Zhao, Shuicheng Yan
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 (oral) [PDF]
 5. Deep Self-taught Learning for Weakly Supervised Object Detection
  Zequn Jie, Yunchao Wei, Xiaojie Jin, Jiashi Feng, Wei Liu
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 (spotlight) [PDF]
 6. Perceptual Generative Adversarial Networks for Small Object Detection
  Jianan Li, Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 [PDF]

2016 and Earlier

 1. Reversible Recursive Instance-level Object Segmentation
  Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Zequn Jie, Jiashi Feng, Liang Lin, Shuicheng Yan
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016 [PDF]
 2. Deep Learning with S-Shaped Rectified Linear Activation Units
  Xiaojie Jin, Chunyan Xu, Jiashi Feng, Yunchao Wei, Junjun Xiong, Shuicheng Yan
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2016 [PDF]
 3. Towards Computational Baby Learning: A Weakly-Supervised Approach for Object Detection
  Xiaodan Liang, Si Liu, Yunchao Wei, Luoqi Liu, Liang Lin, Shuicheng Yan
  IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015 [PDF]
 4. Proximal Iteratively Reweighted Algorithm with Moltiple Splitting for Nonconvex Sparsity Optimization[PDF]
  Canyi Lu, Yunchao Wei, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2014