Ph.D Students

Feng Zhu

(2021, co-supervised stu @ UTS)

Yanda Li

(2021, co-supervised stu @ UTS)

Gengwei Zhang

(2021, co-supervised stu @ UTS)

Kunyang Han

(2022, co-supervised stu)

Yan Fang

(2022)

Zhongwei Ren

(2022)

Mengxue Qu

(2022, co-supervised stu)

Yuyang Yin

(2023)

Mengyu Wang

(2023)

Yiming Zhong

(2023)

Siyu Jiao

(2021, co-supervised stu)

Yuyao Huang

(2024)

Longfei Li

(2024)

M.S. Students

Qiqi Gong

(2021, co-supervised stu)

Zilin Wang

(2021, co-supervised stu)

Yihan Hu

(2022)

Haojie Ding

(2022)

Weiqi Jin

(2022, co-supervised stu)

Xinhao Zhong

(2022)

Chenyi Zhang

(2022)

Qian Yang

(2022)

Wenxin Chen

(2023)

Jingxuan Xu

(2023)

Shifang Zhao

(2023)

Yiheng Lin

(2023, co-supervised stu)

Weizhe Liu

(2023)

Jialong Sun

(2023)

Chengqing Bu

(2024)

Junnan Liu

(2024)

Xiao Yu

(2024)

Alumni

Shiyin Zhang

Ph.D. 2017-2023

Assistant Professor @ North China Electric Power University

Kaiyuan Zhang

B.E. 2022-2023

PhD Stu @ Tsinghua University